• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comprojekt/ Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem / Priprava osnov za izdelavo vzorčnih projektov - objektov v okviru projekta »Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem (Kozjanska arhitektura)« / 3. javni poziv »LAS Obsotelje in Kozjansko« / Lokalna razvojna strategija 2007-2013

brošura / povzetek projekta je v skrajšani obliki objavljen v brošuri

številka / ME02

naročnik / Javni zavod Kozjanski park, Podsreda 45,  Podsreda

izvajalec / METRO SR, zavod za prostor Savinjske regije, Aškerčeva ulica 14, Celje

avtorji / mag. Gorazd Furman Oman, univ.dipl.inž.arh., Jaka Sedovnik, univ.dipl.inž.arh.in dr. Mojca Furman Oman

datum / maj 2012 - 1. faza / 29. november 2012 - 1. delavnica / 11. december 2012 - 2. delavnica / 28. februar 2013 - zaključek raziskave / 18. maj 2013 - otvoritev razstave na gradu Podsreda


uvod k projektu / Naj bo laično ali strokovno oko, vsako pokrajino poskušamo najprej definirati oziroma razlikovati od drugih po njenih posebnostih. Poskušamo poiskati tiste oblike, elemente, barve, vonje, teksture, ki delajo to pokrajino nekaj posebnega in drugačno. Praviloma to najprej poiščemo v krajini, ki je sad narave in v manjšem obsegu delo človeških rok. Šele nato pa zaznamo stavbe, ki so kot biseri posejani po njej. Seveda, če so z njo v pravilnem razmerju in odnosu ter če spoštujejo vsa razmerja, ki jih nudi. Tako lahko ustrezna arhitekturna tipologija krajino bogati, jo dela specifično. Če Andaluzijsko pokrajino zaznamujejo bela mesta, Dalmacijo kamnite vasice, kaj lahko rečemo za Kozjansko. In če sredi Toskanskih gričev najdemo moderno vinsko klet, za katero se zdi, da je že od nekdaj tukaj, in ob nabrežju Finskih jezer popolnoma lesen in sodobno zasnovan počitniški objekt, ki kot naplavina biva s krajino, ali zmoremo takšen pristop tudi na Kozjanskem. In še več. Ali lahko postavimo zelo preprosta in razumljiva pravila, katerih se bomo vsi graditelji držali in jih spoštovali, ter bodo lahko naslednje generacije s ponosom ugotavljale, da se poleg izredne krajine na Kozjanskem nahaja tudi kvalitetna arhitekturna tipologija, ki je kot marcipan potopljena v čokoladni preliv kozjanskih gričev. 


primernost trenutka / Tako kot vse občine v Sloveniji se tudi občine znotraj območja Kozjanskega parka srečujejo s problematiko izdelave Občinskih prostorskih načrtov. V teh prostorskih aktih se bodo med drugim na novo določili tudi pogoji za gradnjo novih objektov. V trenutno še veljavnih aktih so ti pogoji glede na današnji način gradnje, bivanja in energetske izrabe zastareli ter v dobršnem delu tudi zaviralni. Ta kontradikcija pa se še posebej izraža znotraj zavarovanega območja Kozjanskega parka, kjer se tako projektanti kot investitorji zelo težko znajdejo znotraj obstoječih (zastarelih) pogojev in pravil. Zato nemalokrat prihaja do nejasnih situacij, ali je podana arhitekturna rešitev prava ali ne, še težje pa je povedati, kaj šele prikazati dober primer, v katero smer bi prava rešitev le lahko šla (t.j. primer dobre prakse).


cilji / Zaradi navedenega so za območje Kozjanskega parka potrebni strokovni kriteriji za umeščanje novih objektov v prostor ter za njihovo oblikovanje. Le-ti morajo na eni strani upoštevati arhitekturno tipologijo območja, v katerega se umeščajo, na drugi pa sodoben način gradnje, bivanja in rabe energije, ki morajo biti ekološki in trajnostni.


Predmet projekta je izdelava petih idejnih zasnov za stavbe s petimi konkretnimi lokacijami za umestitev v prostor, pri čemer so lokacije raznolike tako po legi, stavbe pa po svoji vsebini. Idejne zasnove tako prikazujejo arhitekturni preizkus zamisli o sodobnem stavbnem tipu na izbranem območju z razpoznavno arhitekturno tipologijo. Za vsako lokacijo se prikaže razvojna matrica, ki je osnova predlagani rešitvi in zagotavlja kar največje število možnih prilagoditev (velikost objekta, konfiguracija terena, namembnost,...). Na koncu so podana izhodišča za nadaljnje oblikovanje objektov in projektiranje, ki so enostavna in jasna.

 

Skozi projekt se poskuša razviti sodoben vzorec enodružinske hiše, ki upošteva oziroma nadgradi obstoječ arhitekturni tip in ustreza sodobnemu načinu bivanja v konkretnem območju.

 

Cilji projekta so: c1 / pridobiti ustrezno podobo za stavbe na Kozjanskem, ki bo kar najbolje upoštevala arhitekturno tipologijo območja v katerega se umeščajo, ter sodoben način gradnje, bivanja in rabe energije, ki mora biti ekološki in trajnostni, c2 /strokovnim službam občin ustvariti strokovno podlago pri upravljanju s prostorom, c3 / potencialnim investitorjem prikazati možnosti gradnje hiš, ki so prilagojeni za njihovo območje, c4 / ustvariti sodoben stavbni tip hiše, ki gradi na podlagi značilnosti lokalne arhitekturne tipologije, z možnostjo izvedbe tudi v pasivni ali nizkoenergetski varianti, c5 / podati izhodišča za oblikovanje objektov, ki bodo podlaga za izdelavo prostorskih izvedbenih pogojev v tistem delu občinskih prostorskih načrtov, ki se nahajajo znotraj Kozjanskega parka, c6 / na podlagi primerov dobre prakse posredno ponuditi izobraževalni učinek za prebivalce Kozjanskega parka, c7 / pridobiti strokovno osnovo, na podlagi katere bo Kozjanski park lahko presojal potencialne investicije.


1. faza se je zaključila s strokovno ekskurzijo v Posočje in na Gorenjsko, 30.05.2012 (od koder je povzet del fotografskega materiala in informativna brošura).

informativna brošura


delavnice / V okviru projketa se izvajajo tri delavnice z različnimi ciljnimi skupinami (od koder je povzet del fotografskega materiala). Vse tri delavnice bodo kot del celotnega projekta podale izhodišča za nadaljnje delo ter usmeritve za pripravo idejnih zasnov za izbrane konkretne lokacije. Vse z namenom dviga prostorske kulture znotraj območja Kozjanskega parka.


prva delavnica / Prva delavnica je bila izvedena 28.11.2012, ciljna skupina delavnice je bila strokovna javnost. Vabljeni so bili arhitekti, ki projektirajo na območju Kozjanskega parka, arhitekti in konservatorji iz strokovnih služb zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki dajejo pogoje in usmeritve za zaščitene stavbe in območja, ter strokovnjaki, ki se z obravnavanim prostorom ukvarjajo na raziskovalni ravni. V uvodu je udeležence pozdravil direktor, mag. Teo Hrvoje Oršanič, ki je predstavil delo Kozjanskega parka. V nadaljevanju je prof. mag. Peter Gabrijelčič, dekan ljubljanske Fakultete za arhitekturo, na podlagi svojega dolgoletnega strokovnega dela na različnih koncih Kozjanskega podal konceptualne predloge za urejanje kulturne krajine tega območja. Debati so se s svojimi izkušnjami s kratkimi prispevki priključili arhitekti, ki se z območjem Kozjanskega ukvarjajo pri projektiranju in raziskovanju (arh. Pajer, dr. Blenkuš). Svoje poglede so podali tudi strokovnjaki s področja varstva kulturne dediščine. V delavnici smo tako uspešno soočili strokovna dejstva ter poiskali vzroke za odsotnost stroke pri načrtovanju novih stavb ter neupoštevanje pravil pri prenovah, seveda z vsem spoštovanjem do redkih kvalitetnih izjem.


druga delavnica / Druga delavnica je bila izvedena 11.12.2012, ciljna skupina delavnice so bili župani in uslužbenci iz oddelkov za okolje in prostor iz občinskih uprav znotraj obravnavanega območja Kozjanskega parka, ki sprejemajo prostorske akte ter uradniki upravnih enot, ki izdajajo dovoljenja za posege v prostor. V uvodu je udeležence pozdravil direktor, mag. Teo Hrvoje Oršanič, s predstavitvijo dosedanjega dela in pričakovanimi rezultati je udeležence nagovoril moderator delavnice, mag. Gorazd Furman Oman. Delavnica je v nadaljevanju potekala kot okrogla miza. Svoje poglede so podali udeleženci delavnice, ki se zavedajo problematike izginjanja kozjanske identitete tudi zaradi neprimernih posegov v prostor in tako dajejo podporo projektu ter promocijski naravi njegovih rezultatov. Na drugi delavnici smo se pogovorili tudi o pomenu in specifičnosti obravnavanega prostora. Poskušali smo ugotoviti, s kakšnimi težavami se soočamo pri upoštevanju strokovnih kriterijev in sicer tako pri pripravi prostorskih aktov ter nato posledično pri njihovem izvajanju.

povzetek delavnic

 

2. faza se je zaključila s končanim projektom (raziskavo), razstavo in izdajo brošure (povzetka projekta). Celotno gradivo je dostopno pri naročniku, Javnem zavodu Kozjanski park.

 

prva javna predstavitev projekta / Prva javna predstavitve projekta Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem je potekala na gradu Podsreda, v soboto, 18. maja 2013, ob 18. uri (vabilo, preberi več: Sodobna arhitekturna tipologija, grad Podsreda, 18.5.2013 ob 18.00 uri).

 

gostovanje razstave / Rogatec, Dvorec Strmol, sobota, 15.6.2013 ob 18.00 uri


mediji / o projketu so poročali

Časopis oko,

Rogaške novice,

Posavski obzornik

Rogaške novice (17.5.2013)

Delo in dom (22.5.2013)

spletni časopis Kozjansko.info (24.5.2013)

spletni časopis Lokalno.si (24.5.2013)

Delo in dom na spletu (27.5.2013)

Rogaške novice (7.6.2013)

Rogaške novice (8.11.2013)

 

 


 
zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka