• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comTrajnostna urbana strategija Mestne občine Celje

kaj / urbanistična delavnica za organizirano strokovno javnost (javni zavodi in institucije na območju MOC, ki imajo izdelane razvojne strategije z vplivom na prostor MOC)

kdaj
/ torek, 29.9.2015 ob 12.00 uri

kje
/ Likovni salon Celje

organizator
/ Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije s pooblastilom Mestne občine Celje

informativne prijave
/ do 25.09.2015 na info@metro-sr.org

dodatne informacije / mag. Gorazd Furman Oman, zavod Metro SR, Celje

vabilo / vabilo s programom

namen delavnice /

V okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 je velik poudarek dan spodbujanju trajnostnega urbanega razvoja znotraj mest in mestnih območij. Pri tem bodo mesta sama identificirala ključne razvojne probleme, poiskala rešitve zanje ter na podlagi tega pripravila projekte za izvedbo. Tako bodo mesta soočena z lastnimi razvojnimi cilji, za uresničevanje katerih bodo suvereno pripravljala in izvajala urbane projekte, sofinancirane s pomočjo mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Predpogoj za to pa je izdelava trajnostne urbane strategije (v nadaljevanju: TUS).

Tako je Mestna občina Celje, poleg preostalih desetih mestnih občin v Sloveniji, pristopila k izdelavi TUS-a. V ta namen je pripravila osnutek dokumenta, ki ga želi preveriti, nadgraditi in dopolniti v krogu širše strokovne in laične javnosti. Ključni izziv pri oblikovanju TUS-a je najprej postavitev dolgoročne vizije prostorskega razvoja mesta Celje ter na njeni podlagi priprava ustrezne strategije, kateri sledi nabor izvedbenih projektov.

izhodišča za delavnico /

Vizija mora imeti naboj, ki bo aktiviral prebivalce mesta, gospodarstvo, politiko, javne institucije, skratka vse, ki se na kakršenkoli način ukvarjajo s prostorom oziroma so njegovi uporabniki. Vizija mora biti dolgoročna in naj presega okvire trenutnih potreb. Vizija mora prikazati smer, v katero se vsi akterji v prostoru pomikamo. Vizija največ pove o mestu samem, kakšno samopodobo ima, kakšna so pričakovanja o njegovi prihodnosti. Vizija mora prikazati strateške prednosti mesta in oblikovati nove priložnosti. Vizija mora biti v zavesti vseh, ki sprejemajo kakršnekoli prostorske odločitve oziroma se z njimi soočajo, kajti vsak poseg v prostor, naj si bo parcialen ali strateški, mora postati gradnik celotnega mozaika vizije mesta. Vizija prostorskega razvoja mesta Celje mora tako postati torišče, ki bo usmerjal ves urbani razvoj mesta.

Pri oblikovanju vizije se je najprej potrebno vprašati, kje se Celje nahaja danes in kam bi rado šlo v prihodnosti. Kakšne primerjalne prednosti ima mesto Celje napram ostalim mestom v širši regiji. Kakšna je njegova vloga znotraj Savinjske regije in pozicija znotraj države. Ali ima Celje kakšno strateško prednost, na kateri se lahko gradijo ključne priložnosti razvoja mesta tudi v širšem evropskem prostoru. Kakšno naj bo Celje, v katerem bo prijetno bivati, se družiti in ustvarjati. Kakšne pogoje potrebuje Celje, da bo privlačno za globalno gospodarstvo. In kakšno naj bo Celje na katerega bomo vsi ponosni.

Na podlagi vizije, ki nam pokaže smer prihodnjega prostorskega razvoja mesta Celje, je potrebno pripraviti strategijo, ki nakaže, kaj je za to potrebno storiti. Strategija se mora dotakniti celotne urbanistične podobe mesta. Odgovoriti mora na izzive obstoječe in predvidene grajene strukture mesta ter podati usmeritve za njeno prenovo. Podati mora izhodišča za zasnovo zelenega sistema mesta s koridorji ter njihovo vpetost v urbano strukturo. Usmeriti mora nadgradnjo gospodarske javne infrastrukture in vzpostaviti pogoje za trajnostno urbano mobilnost. Preveriti mora svojo prometno vpetost v širše okolje ter podati predloge za nadgradnjo tako cestnega kot železniškega omrežja. Podati mora okvire za reurbanizacijo degradiranih območij, tako z okoljskega, socialnega kot prostorskega vidika. Ponovno se je potrebno opredeliti do vloge sosesk, ki so nekoč predstavljale osnovno bivalno okolje in polje identifikacije prebivalcev s širšo skupnostjo ter postaviti usmeritve za njihovo prenovo. Pri tem je potrebno posebno pozornost nameniti javnim prostorom, ki postajajo vse bolj nedefinirani in uzurpirani v zasebne namene.

Strategiji sledijo konkretni izvedbeni projekti, ki bodo skozi čas mozaično izgradili na začetku zamišljeno podobo mesta.

Da lahko na vse to odgovorimo in da vizijo ter strategijo, kot podlago za njeno izvedbo, sprejmemo za svojo, mora pri njeni pripravi sodelovati najširša javnost. Tako laična, strokovna kot nenazadnje politična javnost, ki bo vizijo s strategijo v obliki TUS-a tudi potrjevala.

Zato predstavnike javnih zavodov oziroma institucij z območja mesta Celje, katerih delo pomembno vpliva na prostorski razvoj mesta, vljudno vabimo, da se udeležijo delavnice. Njihovo aktivno sodelovanje bo pomembno vplivalo na pripravo TUS-a, kot strateškega prostorskega dokumenta Mestne občine Celje in bo podlaga za oblikovanje izvedbenih projektov, ki se bodo financirali v novi finančni perspektivi.

Osnutek TUS-a je pripravila MOC, zavod Metro SR pa ima nalogo preveriti, nadgraditi in dopolniti dokument v krogu širše strokovne javnosti na delavnici:

program
/

12.00 uvodni pozdrav organizatorja

dr. Mojca Furman Oman, direktorica zavoda Metro SR


12.10 predstavitev osnutka TUS-a

Peter Medved, Mestna občina Celje


12.30 delavnica

moderator mag. Gorazd Furman Oman, zavod Metro SR


15.00 Zaključek

Dogodek poteka v okviru III. Arhitekturnega maratona: Trajnostni razvoj mest.

po zaključku delavnice
/ vsem, ki ste sodelovali na delavnici za strokovno javnost okviru priprave TUS, se najlepše zahvaljujemo / vaše usmeritve in predloge bomo posredovali Mestni občini Celje, ki ima do 2.11.2015 rok za pripravo dokumenta / več o delavnici in zaključkih si lahko preberete v zapisniku


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka