• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comkaj / Sodobna arhitektura in uspešne prenove v starem mestnem jedru (vodeni arhitekturni sprehod po Celju)

kdaj / petek, 5.6.2015 ob 10.00 (predviden zaključek ob 13.00)

kje / staro mestno jedro Celja, zbirno mesto je pri Gimnaziji Celje Center

ciljna skupina / Sprehod je namenjen otrokom ali mladini, ki živi ali se izobražuje v Celju. Sprehod je promocijsko izobraževalnega značaja, prilagojen je razumevanju mlajših udeležencev, pri katerih želi krepiti pripadnost mestu ter osveščati o pomenu sodobne arhitekture Celja in pomenu kvalitetnih prenov v starem mestnem jedru. S sprehodom želimo že najmlajše generacije vključiti v razumevanje pomena sodobne arhitekture starega mestnega jedra kot dela kulture mesta.

predstavitev projekta s cilji / Arhitekturi kot delu kulture je na splošno dan bistveno manjši poudarek, še posebej tekom izobraževanja otrok in mladine. Ti se v šolskem sistemu sicer še srečujejo s pregledom glavnih obdobij razvoja arhitekture do 20.st., z mlajšimi obdobji pa skoraj ne več. V starem mestnem jedru Celja pa se nahaja večje število objektov in tudi prenov iz zadnjih desetletjih, ki jih celjski šolarji (in prebivalci Celja) ne spoznajo na strokoven način. Zato želimo z vodenim arhitekturnim sprehodom že mlade generacije opozoriti na pomembne in kvalitetne objekte Celja ter vzorčne prenove mesta, med drugim na celjsko tržnico in knjižnico z novim mostom preko Savinje, na celovito ureditev kareja z Mladinskim centrom Celje, na prenovo Mohorjevega atrija in atrija gostilne Branibor, na Mesto pod mestom, na druge sodobne primere dobre prakse (ureditev izložb in vsebinska prenova območja ob Leonardu) in podobno. Sprehod izobražuje o pomenu sodobne arhitekture mesta, o pomenu kvalitetnih prenov, o pravilnem razumevanju posegov v občutljivo staro mestno jedro, o objektih, ki še niso zavarovani kot kulturna dediščina, pa imajo za Celje velik pomen.

podrobno / Voden arhitekturni sprehod po kvalitetni sodobni arhitekturi (npr. sodobne javne in zasebne zgradbe) in izvedenih kvalitetnih prenovah objektov ali delov mesta (npr. prenovljeni atriji in dvorišča) je inovativen, saj se z gradnjo zadnjih desetletij nihče načrtno ne ukvarja, zato jo Celjani nemalokrat prezremo, ali pa njene vrednosti niti ne prepoznamo. Sprehod na sproščen in praktičen način prikaže te zgodbe tako, da že pri najmlajših generacijah gradi zavest o pomenu kvalitetno urejenih prostorov Celja. Tematika je v današnjem času še kako aktualna, saj gradnjo v zadnjem desetletju dojemamo na načine, ki ne upoštevajo njene estetske in funkcionalne komponente; pomena posegov ne razumemo v kontekstu njihovih vplivov na javni prostor; staro mestno jedro je kot območje kulturne dediščine prej razumljeno kot problem in ne kot izziv. Zato se s konkretno predstavitvijo primerov dobre prakse udeleženci sprehoda seznanijo z možnostmi, ki jih mesto dejansko ponuja in jih razumejo tudi v kontekstu celotnega prostora, starega mestnega jedra. Pomen sprehoda je na razumevanju arhitekture kot dela kulture, kar bogati kulturno promocijo Celja. Hkrati sprehod izobražuje ko kvalitetah lokalnega prostora in o primernem odnosu do le-teh. Poleg tega  podaja nova znanja in razumevanja prezrte sodobne arhitekture Celja, s promocijo katere se načrtno še nihče ne ukvarja; sprehod vključuje neformalne oblike izobraževanja, informiranje, svetovanje, spodbuja dojemanje arhitekture kot področja javnega delovanja in interesa, omogoča nova znanja ipd. Sprehod z novimi spoznanji o sodobni arhitekturi in uspešnih prenovah objektov v starem mestnem jedru Celja pripomore k pozornim obiskom mesta in njegovi promociji ter s tem pripeva tudi k oživljanju jedra. S svojo vsebino  vpliva na kulturni razvoj mesta, saj mu dodaja vidik obravnave arhitekture kot pomembnega dela kulture mesta. Sprehod promovira objekte sodobne arhitekture mesta iz zadnjih desetletij, ki se ji sicer načrtno še ne posvečamo dovolj, poleg tega pa promovira in informira tudi glede tega, katere prenove so lahko vzor in izhodišče za nov razvoj v mestnem jedru. Še posebej pa daje poudarek vzgoji in izobraževanju na področju arhitekture in sicer na razumevanju arhitekturne produkcije najnovejšega časovnega obdobja.

sofinanciranje / Mestna občina Celje, Javni poziv za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Celje v letu 2015

najave in objave /
Celjani Celjanom, spletna stran
Zavod Celeia, mesečnik Poletje 2015
Celjan, 7.6.2015, spletne strani
Celjan, 17.6.2015, tiskana izdaja

foto iz sprehoda / Andreja Džakušić, Mojca in Gorazd Furman Oman


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka