• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comkaj / oblikovanje pripomb na osnutke ZUreP-2, GZ in ZPAI v javni razpravi

podlaga / objava na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor z dne 20.11.2015, kjer so objavljeni osnutki zakonov (Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakona in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih) za javno razpravo

kdaj / 18.1.2016

uvod / Slovenija je prvo krovno materijo s področja urejanja prostora in graditve objektov dobila v letu 2003, ki pa se niti ni v celoti uveljavila, ko je že bila predmet številnih sprememb in drobljenja. Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) je z namenom celovite prenove in poenotenja tega področja že v letu 2013 pristopilo k pripravi sprememb. Konec leta 2015 je dalo v javno obravnavo osnutke novega Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih.

V splošnem lahko rečemo, da so osnutku zakonov dobri:
- ker predstavljajo skupno in celostno rešitev celotnega področja gradnje in prostorskega urejanja,
- ker združujejo vsebino razpršene zakonske materije na enem mestu,
- ker dajejo ponovno veljavo arhitekturni stroki, kar bo izboljšajo »gradbeno podobo« na državnem nivoju,
- ker v postopkih gradnje predlagajo rešitve (inštrument predodločbe), ki bodo bistveno skrajšale čas pridobivanja gradbenega dovoljenja in zmanjšale tveganja investicijskih namer in
- ker v postopkih prostorskega načrtovanja uvajajo novo telo (prostorski svet vlade), ki bo skrajšal postopke priprave občinskih prostorskih načrtov.

Menimo pa, da bi bilo mogoče zakone predvsem na področju zagotavljanja javnega interesa še izboljšati, zato kot nevladna organizacija, zavod Metro SR podajamo pripombe.

pripombe / pisne pripombe zavoda Metro SR, ki so bile v roku posredovane na MOP, so dostopne na tej povezavi


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka