• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comdogodek / II. Arhitekturni maraton: 
  Prenova sosesk z vidika mlajše generacije 
 - primeri znotraj Dečkovega naselja v Celju -

organizatorja / METRO SR, zavod za prostor Savinjske regije in Nepremičnine Celje d.o.o.

partnerji / Ministrstvo za okolje in prostor in Mestna občina Celje

kdaj / 20. - 23.10.2014

kje / Dečkovo naselje v Celju / Mestna četrt Dečkovo naselje, Ulica bratov Vošnjak 1, Celje

izhodiščaMinistrstvo za okolje in prostor v oktobru organizira Mesec prostora 2014 z nosilno temo SLOVENSKI PROSTOR - PROSTOR PRIHODNOSTI. Z Mesecem prostora 2014 se zaokrožajo in povezujejo dogodki v mesecu, v katerem že tradicionalno, vsak prvi ponedeljek v oktobru, obeležujemo Svetovni dan Habitata in h kateremu se bo letos prvič pridružil še en pomemben dogodek Združenih narodov, praznovanje Svetovnega dne mest 31. oktobra 2014.

V zavodu Metro SR, zavodu za prostor Savinjske regije smo leta 2012 v mesecu oktobra v sklopu takratnega Tedna arhitekture in prostora (TAP2012), dogodka, ki se je prav tako navezoval na Svetovni dan Habitata, organizirali Arhitekturni maraton z naslovom ''Prenova je kul!'', s katerim smo opozorili na pomen kakovostno urejenega prostora s poudarkom na urbani prenovi (družbe, mest in arhitekture). Tudi v preteklem letu smo na pobudo Ministrstva za okolje in prostor v okviru svetovnega dneva Habitata v Celju organizirali javno tribuno ''Prispevek k oblikovanju urbanističnega razvoja mestne četrti Slavko Šlander'', s katero smo spodbujali aktivno državljanstvo pri urejanju prostora.

Z letošnjim letom se zopet pridružujemo nacionalnemu dogodku, Svetovnemu dnevu Habitata, v sklopu katerega poskušamo temo nadgraditi ter jo konkretizirati na eni od izbranih sosesk, tokrat na območju Dečkovega naselja v Celju. Pri tem bo večji poudarek dan sodelovanju z mlajšo generacijo in z mladim družinam. Celovita prenova sosesk je eden od večjih izzivov celotne države, ki bo terjala veliko strokovnega znanja, angažiranja civilne družbe ter političnega aktivizma.

namen / Območje Dečkovega naselja v Celju je izbrano zaradi izredno čitljivega urbanističnega razvoja, ki se je pričelo po drugi svetovni vojni in traja še danes. Omenjeno naselje se je pričelo izgrajevati neposredno ob Dečkovi cesti ter se nato širilo proti severu. Pri tem so čitljive zelo jasne in med sabo diametralno različne doktrine urbanističnega načrtovanja posameznih sosesk, ki so odločno zaznamovale različne kvalitete bivanja.

Kako se je bivalo nekoč, kako se biva danes in kakšni so pogledi na prihodnost sosesk bomo poskušali izvedeti od različnih uporabnikov tega prostora. Ker ima arhitekturni maraton predvsem vzgojno izobraževalno funkcijo, bomo aktivno vključili predvsem otroke in mladostnike, ki na tem območju bivajo, hkrati pa aktivno vključili mlade družine, ki so tukaj že nastanjene ali pa si za to šele prizadevajo. 

Poseben poudarek bo na (so)uporabi javnih prostorov, njihovem urejanju ter spreminjanju funkcij skozi čas. 

izvedba / Zavod Metro SR je organizator in glavni izvajalec celotnega dogodka. V projekt se vključuje več partnerjev, ki projekt finančno podpirajo in aktivno sodelujejo pri njegovi izvedbi, partnerji pa so Ministrstvo za okolje in prostor, Nepremičnine Celje, d.o.o. in Mestna občina Celje. Še poseben interes za prenovo imata na eni strani tako podjetje Nepremičnine Celje, ki na tem območju zagotavlja in na novo predvideva profitna in neprofitna stanovanja ter Mestna občina Celje, ki je snovalka vizije prostorskega razvoja ter tudi večinska lastnica še nepozidanega dela stavbnih zemljišč. Ob vsem tem pa Ministrstvo za okolje in prostor v sklopu dogodkov Mesec prostora 2014 načrtno podpira lokalne dogodke, v katerega so vključeni tudi mladi, kot ena najbolj ranljivih a hkrati najbolj perspektivnih družbenih skupin. 

časovni termin

14.10.2014 / torek / tiskovna konferenca
10.00 predstavitev organizatorja in partnerjev
10.05 predstavitev poteka projekta
10.20 vprašanja novinarjev
10.45 zaključek

20.10.2014 / ponedeljek / urbanistična delavnica za dijake Gimnazije Celje Center
09.00 uvodno predavanje
10.00 delavnica
11.30 pregled rezultatov
12.00 zaključek

21.10.2014 / torek / urbanistična delavnica za otroke OŠ Frana Roš
09.00 uvodno predavanje
10.00 delavnica
11.30 pregled rezultatov
12.00 zaključek

22.10.2014 / sreda / urbanistična delavnica za otroke IV. OŠ Celje
09.00 uvodno predavanje
10.00 delavnica
11.30 pregled rezultatov
12.00 zaključek

23.10.2014 / četrtek 1. del / urbanistična delavnica za mlade družine
16.00 uvodno predavanje
16.15 delavnica
17.30 pregled rezultatov

                 / četrtek 2. del / okrogla miza
18.00 pozdravni nagovor organizatorja 
- mag. Gorazd Furman Oman 
18.05 pogledi na prenove sosesk partnerjev projekta 
- Primož Brvar, direktor Nepremičnine Celje d.o.o.
- Darja Zabukovec, vodja sektorja za prostorsko načrtovanje Mestne občine Celje
- mag. Margareta Guček Zakošek, poslanka v državnem zboru
18.45 pregled rezultatov urbanističnih delavnic
19.00 okrogla miza
20.00 oblikovanje zaključkov in zakuska 

vsebina / V sklopu dogodka ''Arhitekturni maraton: prenova sosesk v Dečkovem naselju'' se bodo zvrstile tri delavnice za osnovnošolske in srednješolske otroke, delavnica za mlade družine ter ob koncu okrogla miza s predstavitvijo rezultatov. Dogodek je namenjen najširši laični populaciji, tako otrokom, srednješolcem, študentom kot odraslim, na dogodku pa bodo sodelovali strokovnjaki - arhitekti, urbanisti, prostorski načrtovalci. Podrobnejši program s predstavitvijo bo objavljen na tiskovni konferenci v Mestni četrti Dečkovo naselje, dne 14.10.2014 ob 10.00 uri ter na spletni strani organizatorjev dogodka http://www.metro-sr.org// in www.nepremicnine-celje.si

program

A/ URBANISTIČNE DELAVNICE ZA OTROKE
Stanovanjska soseska je zapleten organizem, ki se neprestano spreminja. Kako na njegovo podobo vplivajo, avtomobili, pešci, nove stavbe...? Kaj nas v našem domačem okolju moti in kaj nam je všeč? Spoznavali bomo, kako so soseske nastajale skozi čas in zakaj so danes takšne kot so. S pomočjo staršev ter starih staršev bodo otroci poskušali ugotoviti, kakšno je bilo v njihovi soseski življenje nekoč. Nato bomo skupaj na delavnicah pogledali današnje stanje ter na podlagi izkušenj in na podlagi želja poskušali izoblikovati prihodnjo podobo sosesk. Prvenstveno se bomo ukvarjali z javnimi površinami ter površinami za igro. Kot pravi urbanisti bomo skušali ugotoviti, kako so posamezni deli soseske med seboj povezani in najti rešitve kako bi izboljšali njihovo podobo. Delavnice so namenjene povabljenim osnovnim in srednjim šolam.

B/ URBANISTIČNA DELAVNICA ZA MLADE DRUŽINE
Osnovni predpogoj za ustvarjanje družine je rešen stanovanjski problem. Zaradi izredno negotovih oblik dela, predvsem pri mladih, je ta problem najlažje reševati z neprofitnimi stanovanji. Tukaj nastopita dve težavi in sicer premajhno število takšnih stanovanj ter neprimerno in neustrezno okolje, v katerem se nahajajo. Tako se bomo poskušali z udeleženci, mladimi družinami, ki takšna stanovanja potrebujejo ali v njih že bivajo ter predstavniki Nepremičnin Celje, ki za takšna stanovanja skrbijo, pogovarjati o možnih rešitvah obeh težav. Pri tem bomo ugotavljali ali so obstoječe stanovanjske soseske primerne za mlade družine z otroci, kaj je v njih moteče, kakšne oblike bivanje bi si želeli ter kakšne so realne možnosti pri njihovi izvedbi. Delavnice so namenjene mladim družinam, katerih člani ne presegajo 30 let.

C/ OKROGLA MIZA
Prenova stanovanjskih sosesk iz časa socializma ter neredko tudi novejše soseske čaka dolgotrajen proces njihove prenove. Znotraj njih bo potrebno:
- na novo organizirati medsebojne odnose uporabnikov, 
- jasno postaviti pravila uporabe javnega prostora,
- rešiti težavo z enormnim povečanje potreb po parkirnih površinah, 
- zagotoviti kvalitetno bivalno okolje,
- prenoviti in dograditi stavbni fond ter zanjo potrebno infrastrukturo.

Tako bomo v prvem delu okrogle mize analizirali izhodišča in strategije upraviteljev s prostorom in njihovim stavbnim fondom na območju Dečkovega naselja ter spoznali strokovne in politične doktrine na nacionalni ravni. Po predstavitvi rezultatov delavnic bomo skozi pogovor z vsemi udeleženci poskušali definirati cilje prostorskega razvoja stanovanjskih sosesk znotraj Dečkovega naselja, s poudarkom na zagotavljanju kvalitetnega urbanega prostora za mlade družine.

za medije / Za medije in ostale, ki jih zanima program dogodka, se ta nahaja v priloženi datoteki. Objava celotnega dogajanja v Mesecu prostora 2014 se nahaja na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor.

pokroviteljstvo / Mesec prostora 2014 poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ki je ob tej priložnosti objavil poslanico.

tiskovna konferenca / Potekala je v torek, 14.10.2014 ob 10.00 uri. Zavodu Metro SR in Nepremičninam, d.o.o. so se na tiskovni konferenci pridužili številni mediji, ki so II. Arhitekturni maraton vključili v najave:
TV Celje, prispevek v Dogodkih dneva, 14.10.2014
TV Celje, novica na spletnih straneh, 14.10.2014
ZAPS, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, najava dogodka
Radio Štajerski val, 14.10.2014
Večer  na spletu in Večer v tiskani izdaji, 16.10.2014
Trajekt, 16.10.2014
Delo, 18.10.2014
Celjan, 22.10.2014

medijske objave /
TV Celje, prispevek v Dogodkih dneva, 24.10.2014
TV Celje, novica na spletnih straneh, 24.10.2014
Delo, 27.10.2014
Novi tednik, 30.10.2014

zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka