• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comMETRO SR se aktivno povezuje v mrežo nevladnih organizacij, ki deluje pod imenom Mreža za prostor.

Aktivnosti mreže so podrobno predstavljene na spletni strani http://mrezaprostor.si/, od koder povzemamo njen namen in poslanstvo:

"Mreža za prostor povezuje strokovne nevladne organizacije na področju urejanja prostora in lokalne pobude, organizirane skupine prebivalcev, ki si prizadevajo za višjo kakovost svojega bivalnega okolja. Mrežno povezovanje nevladnih organizacij na področju urejanja prostora ter njihovo navzkrižno povezovanje z nevladnimi organizacijami na komplementarnih vsebinskih področjih je ključno za doseganje kritične mase, potrebne za okrepitev civilnega dialoga in večje učinke v procesih odločanja na državni in lokalni ravni."

Projekt »Mreža za prostor - za krepitev vloge NVO pri urejanju prostora« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka