• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comdogodek / Prenova: generator gospodarskega razvoja

izhodišča / Zavod METRO SR skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor ter s partnerji pričenja z organizacijo posvetov na temo prostorskih vizij Savinjske regije. Obstoječa zakonodaja trenutno ne predvideva obravnave prostora in prostorskega načrtovanja na regionalni ravni, hkrati pa je izredno šibko sodelovanje med občinami samimi na tem področju. Se je pa skozi prakso regionalno prostorsko načrtovanje izkazalo kot najbolj učinkovito in racionalno, predvsem pri načrtovanju infrastrukturnih projektov in večjih posegov v prostor. Za to se je METRO SR kot neodvisen raziskovalni zavod odločil, da letos ob svoji ustanovitvi pričenja z aktivno vlogo tudi na področju urejanja prostora in iskanja prostorskih vizij v Savinjski regij, ki pa bodo hkrati primer dobre prakse za celotno Slovenijo in mednarodni prostor. V tej luči bomo z letošnjim letom pričeli z okroglo mizo na temo prenove, ki je določena v okviru Tedna arhitekture in prostora 2012.

V Sloveniji namreč vsako leto v mesecu oktobru poteka Teden arhitekture in prostora. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije kot pobudnik Tedna arhitekture in prostora 2012 določa njegovo osrednjo temo, METRO SR pa kot sodelujoča institucija pripravlja lokalne in regionalne programe izvajanja in predstavitve teme. Osrednja letošnja tema je ''Prenova družbe. Prenova mest. Prenova stavb.'', v Savinjski regiji pa bomo imeli podtemo ''Prenova: generator gospodarskega razvoja'', s katero želimo odpreti tematiko, ki mora postati ena od ključnih generatorjev novega razvojnega cikla tako regije kot celotne Slovenije.

cilji / S temo želimo spodbuditi razprave o trajnostnem prostorskem razvoju regije in Slovenije ter tvorno prispevati h kvalitetnejši strokovni obravnavi prostora. Hkrati želimo povezati vse akterje v regiji, ki se s prostorom ukvarjajo na strokovni ravni. Energetska prenova stavb je v letošnjem letu zelo aktualna tema, saj na eni strani vse dražji energenti slabijo moč gospodarstva in kupno moč gospodinjstev, na drugi strani pa je gradbena panoga v popolnem kolapsu. Tako bi lahko z energetsko prenovo stavb zmanjšali odvisnost od energentov, na drugi strani pa zagnali gradbeništvo in z njo povezane panoge. Hkrati bi aktivirali strokovni potencial s tega področja, ki je trenutno neaktiven, oziroma se seli izven meja države. Stroški prenove pa bi bili na dolgi rok praktično izničeni, saj bi s prihranki ob zmanjšani porabi energije pri stavbah lahko ta sredstva namenili za prenovo, seveda ob ustrezni podpori finančnega sektorja, kar pa bi bila v danih okoliščinah tudi najvarnejša in najbolj kredibilna oblika financiranja zagona gradbenega sektorja. Tako bi lahko Savinjska regija postala pilotni primer na tem področju, tako kot je bila pri izgradnji regionalnega centra za ravnanje z odpadki in je pri reševanju poplavne ogroženosti regije.

izvedba posveta / Posvet bo organiziran v sklopu Tedna arhitekture in prostora 2. oktobra 2012. Zasnovana bo kot strokovni posvet, na katerem bodo aktivno sodelovali predstavniki Savinjske regije, gospodarstva, resorna ministrstva ter strokovnjaki s tega področja. V prvem delu posveta bodo sodelujoči predstavili svoja izhodišča, s čimer bodo osvetlili izzive na tem področju, v nadaljevanju - v sklopu okrogle mize - pa bodo vsi udeleženci skupaj skozi debato poskušali pripraviti izhodišča za nadaljnje delo.

K soorganizaciji okrogle mize se aktivno vključujejo Regionalna gospodarska zbornica Celje, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Obrtna zbornica Celje, Razvojna agencija Savinjske regije, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije.

program torek 2.10.2012 /

Pozdravni nagovor gostitelja / 10.00 /
prof. Darko Menih, župan Občine Šoštanj

Uvodna izhodišča / 10.05 /
Erik Potočar, podsekretar Direktorata za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Janez Jazbec, direktor Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o.
Franci Kotnik, direktor Savinjsko Šaleške gospodarske zbornice
Drago Polak, direktor regionalne gospodarske zbornice Celje
Miran Gracer, predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Celje

Strokovna izhodišča / 11.00 /
prof. mag. Peter Gabrijelčič, dekan Fakultete za arhitekturo
Andrej Goljar, predsednik zbornice za arhitekturo in prostor

Okrogla miza / okrogla miza z razpravo / 11.30

Zaključek / pogostitev in neformalno druženje / 12.30

Moderator in povezovalec dogodka bo mag. Gorazd Furman Oman, METRO SR, zavod za prostor Savinjske regije.

povzetek /

naslov dogodka / strokovni posvet / Prenova : generator gospodarskega razvoja
kraj / Šoštanj
čas / torek 2.10.2012 s pričetkom ob 10.00 uri
lokacija / Vila Široko
organizator / METRO SR, zavod za prostor Savinjske regije
gostitelj / Občina Šoštanj, Urad župana občine Šoštanj
partnerji /
Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.
Savinjsko Šaleška gospodarska zbornica
Regionalna gospodarska zbornica Celje
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

pokrovitelj /
Premogovnik Velenje d.d.
PV Invest d.o.o.

opis / Na posvet so kot predstavniki javnega sektorja vabljeni vsi župani občin v Savinjski regiji, regionalno gospodarstvo, ki ima namen vlagati v prenovo, gradbeno obrtni sektor, ki prenove izvaja ter arhitekti, ki so ključni za usklajeno in celovito prenovo.

Podrobnejši program smo predstavili na tiskovni konferenci v MCC, dne 27.9.2012, program s predstavitvijo pa je objavljen na spletnih straneh organizatorja in partnerja, www.zaps.si.

letak / predstavitev posveta

najava / Poleg partnerjev je dogodek najavljen na spletnih straneh medijev, med drugim:

Trajekt

planet siol.net (tv celje)


poročilo s posveta / METRO SR, zavod za prostor Savinjske regije, je skupaj s partnerji v okviru oktobrskega Tedna arhitekture in prostora v torek, 2.10.2012 v Šoštanju izvedel posvet ''Prenova: generator razvoja''.

Preko 40 udeležencev posveta, med njimi so bili predstavniki lokalnih skupnosti, ministrstva, stroke, gospodarstva, javnih služb in zavodov, so v aktivni razpravi podali svoje poglede na pomen prenove in podali predloge za kvalitetnejšo strokovno obravnavo prostora. S posvetom smo povezali akterje v regiji, ki se s prenovo ukvarjajo na strokovni ravni.

V uvodnem pozdravu je udeležence nagovoril gostitelj posveta, župan Občine Šoštanj, prof. Darko Menih in orisal konkretne izzive in težave, s katerimi se občina srečuje pri prenovi.

Mag. Erik Potočar, podsekretar Direktorata za energijo, je poudaril, da nas k prenovi zavezujejo direktive EU, poleg tega pa tudi samo stanje nepremičnin, saj kar 35% energije v Sloveniji porabimo za stavbe, od tega kar četrtino za njihovo ogrevanje. Janez Jazbec, direktor Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o. je pojasnil, da ima Savinjska regija že sprejeto in podpisano Deklaracijo trajnostnega razvoja regije, v katerem ima prenova prav tako poseben pomen. Franci Kotnik, direktor Savinjsko Šaleške gospodarske zbornice, je opozoril na novo Trajnostno informacijsko mrežo, ki bo povezovala vse udeležence na področju obnovljivih virov energije. Drago Polak, direktor Regionalne gospodarske zbornice Celje je med drugim izpostavil, da je trenutna finančna priložnost na področju prenove pravkar objavljen državni razpis za energijsko sanacijo stavb v višini 52 mio. €, Miran Gracer, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje pa je prav tako poudaril pomen prenove, ki je lahko potencial za gospodarsko oživitev obrtništva.

V drugem delu posveta so bila predstavljena strokovna izhodišča dveh vidnih predstavnikov arhitekturne stroke Slovenije. Prvi, prof. mag. Peter Gabrijelčič, dekan Fakultete za arhitekturo, je trenutno ekonomsko in kulturološko krizo postavil kot izziv in kot priložnost, da se zavemo, kakšen je pravzaprav naš problem: ali privarčevana energija na eni strani (npr. pri obnovi in gradnji stavb) pravzaprav ne »izpuhti v zrak« na drugi strani (npr. s povečanjem prometa). Preden se prenove sploh lotimo, je zato po njegovem mnenju potrebno novo zavedanje, da manjša poraba energije pravzaprav vpliva na celoten sistem naših vrednot. Prenove naj se ne lotevamo zgolj zaradi načrtovanih prihrankov energije, pač pa predvsem zaradi izboljšanja kvalitete. O pomenu arhitekturne stroke pri prenovi je govoril tudi mag. Andrej Goljar, predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, ki vidi nevarnost pri prenovah v dejstvu, da postopek javnega interesa ni predpisan in da pravzaprav področje prenove v Sloveniji ni zakonsko nadzorovano. Posledice so slabo izvedene prenove, izguba kvalitetne arhitekture, tudi degradacija prostora zaradi neprimerno izbranih barv fasad in podobno. Ob koncu je mag. Toni Lojen, direktor podjetja Lingston, d.o.o. s pomočjo ekonomskih kazalnikov prikazal, da se zgolj s celovito prenovo povečuje udobje bivanja in učinkovitost stavbe, znižuje ekonomsko tveganje vlagateljev, ohranja vrednost nepremičnine in dosega multiplikativne učinke na gospodarskem področju.

V zadnji tretjini je pod moderatorstvom mag. Gorazda Furmana Omana potekala okrogla miza med udeleženci posveta. Skupne ugotovitve konstruktivne razprave bodo oblikovane kot pobuda za oblikovanje novega modela prenove v Sloveniji, ki mora temeljiti na celovitosti prenove stavbe, na izboljšanju njene kvalitete, sodelovanju z arhitekturno stroko, kvalitetnih materialih za izvedbo prenove in na kakovostno izvedenih obrtniških delih pri prenovi stavb.

Izvedbo posveta so omogočili Premogovnik Velenje, d.d., PV Invest, d.o.o., Alpac, Ravago in Rockwool.

Vsem partnerjem, sodelujočim, udeležencem, gostitelju in pokroviteljem se iskreno zahvaljujemo - z vašo pomočjo smo posvet lahko uspešno izvedli!


medijske objave / O posvetu so poročali mediji, med drugim:
večer (na spletu)
večer (3.10.2012)
novi tednik (2.10.2012)
tv1.si (4.10.2012)
ipop - inštitut za politike prostora (4.10.2012)
eRevija (8.10.2012)
delo (8.10.2012)zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka