• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comkaj / Enajsta šola pod mostom: učinkovita raba mestnega prostora
(izobraževanje mladih o pomenu trajnostnega razvoja mest)

vsebinsko področje / prostorsko in urbanistično načrtovanje, urbana politika, trajnostni razvoj

kraj / Celje, Gimnazija Celje - Center

financiranje / Ministrstvo za okolje in prostor (javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2017) v okviru Meseca prostora 2017

vodji delavnic / Gorazd in Mojca Furman Oman

izvedba / oktober 2017, obvezna prijava na info@metro-sr.org

koncept / V letu 2016 smo v Mesecu prostora pod pokroviteljstvom Ministrstva za okolje in prostor ter ob sodelovanju z Gimnazijo Celje - Center izvedli delavnice Enajsta šola pod mostom: (ne)ograjevanje javnih prostorov, tematsko pa so obravnavale problem ograjevanja javnih prostorov. Za delavnice smo prejeli nacionalno nagrado Zlata kocka 2017, ki jo za prispevek k promociji arhitekture in kvalitetnega grajenega prostora podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije.

Koncept se je izkazal kot odlično orodje za izobraževanje mladine, zato ga ponavljamo tudi Mesecu prostora 2017, tokrat na drugo aktualno tematiko, učinkovito rabo mestnega prostora. Ohranili smo Cankarjevo metaforo Enajste šole pod mostom, ki predstavlja neformalen način izobraževanja zunaj učilnice, na terenu, torej izkustveno razumevanje pomena trajnostnega razvoja mest.
V delavnicah se ukvarjamo s temo učinkovite rabe prostora v mestih in sicer s pomenom notranjega razvoja mest, trajnostnega pristopa k načrtovanju, racionalne rabe, prenovi degradiranih območij v mestih, pomenu kvalitativne prenove takih delov mest, skratka, o pomenu mest in kvalitetni prenovi le-teh. Konkretna znanja smo podkrepili na izbranem manjšem neučinkovito izrabljenem območju znotraj mesta Celje, ki ga smo proučili in analizirali vzroke za njegov nastanek ter možnosti njegove prenove v bolj racionalno in mestu prijazno rabo in vsebino. Mlade spodbujamo k razmisleku, zakaj so mesta pomembna in zakaj je pomemben njihov notranji razvoj in prenova, kaj pomeni v tem smislu trajnostni prostorski razvoj in kako lahko oplemenitimo degradirana območja znotraj mest. Na simbolični ravni pridobljeno znanje prikažemo v konkretnem območju mesta - predloge nove revitalizacije smo v prostoru prikazali z materialom začasnega značaja (letvice).

Projekt ozavešča in izobražuje srednješolsko mladino, preko predstavitve v medijih pa tudi širšo javnost o pomenu prostora, še posebej mest kot skupni vrednoti. S projektom želimo poudariti pomen trajnostnega razvoja mest in opozoriti na razvrednotene prostore v mestu, ki predstavljajo velik potencial za izboljšanje kvalitete življenja v mestih. Želimo krepiti odgovorno in racionalno vedenje v mestih ter vzgajati bodoče aktivne uporabnike (morda tudi načrtovalce) mest, kako lahko s svojim ravnanjem sami prispevajo k boljšim prostorskim ureditvam, kakovosti prostora, boljši prostorski kulturi ipd. S projektom spodbujamo promocijo prostorskega, urbanističnega načrtovanja in arhitekture ter graditve v Celju.

Projekt je bil izveden z mladimi, ki se izobražujejo, nekateri med njimi pa tudi živijo, v Celju in sicer s srednješolci Gimnazije Celje - Center. V dosedanjem delu z mladimi ugotavljamo, da se premalo zavedajo pomena mest, da ne poznajo pojma trajnostnega razvoja in da ne razvijajo kritičnega odnosa do prostora. Kot taki tudi niso odgovorni uporabniki mest oz. se svoje odgovornosti ne zavedajo dovolj. Ne zaznavajo prednosti bivanja v mestu in težijo k individualizaciji ter druženju v virtualnem prostoru. Na drugi strani dobivamo po zaključenih delavnicah dobre povratne informacije udeležencev - da nova znanja prispevajo k večji osveščenosti, da je prostorska kultura pomemben del identitete naroda, da je prostor omejen in kot tak potreben posebne pozornosti, da so mesta na nek način skupna last vseh in odraz našega delovanja v njih.

Z inovativnimi pristopi tudi skušamo nagovarjati mlade na njihovem nivoju - strokovne vsebine predstavljamo na igrive načine, k razmisleku jih spodbujamo z drugačnimi orodji, kot so sicer uporabljeni v običajnem učnem procesu. Tako so tudi v delavnicah mladi spoznavali pojme s področja mest in njihovega trajnostnega razvoja na konkretnih primerih v prostoru mesta Celje, izbran neučinkovito rabljen prostor so spoznavali na zanimive načine, z ogledalci, prevezami za oči, ustvarjali so posebne analitične skice, kot je npr. izdelava zemljevida zvoka ipd., kar vse jih je spodbujalo k zavedanju, de je mesto večplastno in nikakor ne statično tkivo. Z uporabo anketiranja so spoznavali različna mnenja in preko debat in teoretičnih izhodišč urbanistične doktrine skušali izluščiti tista, ki so pomembna in relevantna. Spodbujali smo jih h kritičnemu razmisleku na primeru konkretnih degradiranih območij, ki smo jih opazovali in ovrednotili njihov razvoj. Z lastnimi predlogi so bili udeleženci delavnic postavljeni pred izzive sodelovanja v procesih načrtovanja mest. S simboličnim prikazom možnosti revitalizacije degradiranega območja po njihovih lastnih zamislih so dobili priložnost, da postanejo aktivni državljani in sooblikovalci mest.

Zaključna razstava je priložnost, da mladi pokažejo svoje zamisli in lastne predloge razvoja parkirišča ob Gimnaziji Celje - Center z vidika zahtev in pričakovanj srednješolcev.

datumi delavnic / obvezna prijava

ponedeljek, 2.10.2017
ponedeljek, 9.10.2017
petek, 13.10.2017
sobota, 14.10.2017
ponedeljek, 16.10.2017
ponedeljek, 23.10.2017 (okrogla miza, otvoritev razstave)

Poročilo z delavnic je dostopno tukaj.
Več fotografskega gradiva je dostopno na naši FB strani.

objave /
Novi tednik in Radio Celje, 25.10.2017, spletna novica in radio
Novi tednik, 2.11.2017, tiskana izdaja

zaključek /
23.10.2017 smo delavnice Enajste šole pod mostom: učinkovita raba mestnega prostora zaključili z okroglo mizo, na kateri so dijaki predstavili svoje zamisli.

V delavnicah so mladi urbanisti parkirišče pri Gimnaziji Celje - Center prepoznali kot neučinkovito rabljen mesti prostor in predlagali njegovo transformacijo v mestu bolj prijazne vsebine, ki bodo na voljo večjemu številu uporabnikov različnih starosti. Tako so nastali predlogi preureditve parkirnih mest v mestni park, učilnico na prostem, zeleni kotiček mesta, kopališče, nove rekreativne površine, športno igrišče, z vidika trajnostne mobilnosti so namesto parkirišč umestili pokrito kolesarnico in pešpoti, nastali so novi prostori druženja, urbani vrtovi in podobno. Predlogi kažejo na to, da se mladi kljub vsesplošni popularizaciji statusa osebnega avtomobila zavedajo pomena trajnostne mobilnosti in trajnostnega urbanizma in upamo, da bodo nova znanja v prihodnjih letih tudi uporabljali v svojih načinih bivanja.

Ob zaključku letošnje Enajste šole pod mostom se najlepše zahvaljujemo Gimnaziji Celje - Center in dijakom 4.i za sodelovanje, ravnatelju Gregu Deleji in prof. Maji Rak za vso podporo, Ministrstvu za okolje in prostor za pokroviteljstvo delavnic, medijem, še posebej Novemu tedniku in Radiu Celje, za medijsko promocijo trajnostnega urbanizma, veseli pa nas tudi, da sta V. Arhitekturni maraton, v okviru katerega so bile delavnice Enajste šole pod mostom ena od izvedenih aktivnosti zavoda Metro SR v letošnjem Mesecu prostora, podprli Mestna občina Celje in podjetje Nepremičnine kot pomembna nosilca javnega interesa pri urbanističnih odločitvah v Celju.


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka