• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comkaj / Izobraževanje na področju managementa prostora

 

V sodelovanju z Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije iz Celja bomo pričeli z izobraževanjem na področju managementa prostora. Tako želimo vzpostaviti vez med dejanskimi odločevalci posegov v prostor in med urbanistično stroko, skratka med managerji na eni strani ter med urbanisti na drugi strani. V ta namen v letu 2015 pripravljamo interdisciplinarni seminar MANAGEMENT PROSTORA IN NJEGOV PRISPEVEK K TRAJNOSTNEMU RAZVOJU MEST.

 

Interdisciplinarni promocijski seminar podaja znanja tako s področja družboslovja, s poudarkom na tehnikah manageriranja, kot s področja tehničnih ved s poudarkom na urejanju prostora in okolja. S področja prostorskega načrtovanja pojasnjuje različne pristope načrtovanj v prostoru in sicer iz prostorskega, arhitekturnega, okoljskega, ekonomskega in sociološkega vidika. Poseben poudarek je na urbanističnem načrtovanju. Osredotoča se na berljivost obstoječega stanja, zaznavanja interakcij med posameznimi strukturami, njihovih kvalitet in tudi anomalij. Hkrati zajema širši družbeni vidik in procese, ki spremljajo urbanistično načrtovanje od začetnih idej, priprave strokovnih podlag ter na koncu do pravno veljavnih prostorskih aktov. S področja družboslovja pa se osredotoča na različne tehnike manageriranja prostora. Osrednji del seminarja bo potekal v obliki delavnice, kjer se bodo skozi konkretne primere preizkusile različne tehnike menedžeriranja ob ustrezni zaznavi akterjev, ki vplivajo na posamezne odločitve.

 

Interdisciplinarni seminar menedžment prostora je namenjen vsem, ki se na akademski, znanstveno raziskovalni, institucionalni ali izvedbeni ravni ukvarjajo s posegi v prostor. To so na eni strani tisti, ki imajo konkretne izvedbene projekte (developerji, bankirji, javni in zasebni skladi, podjetja, prebivalci,..) ter na drugi strani tisti, ki postavljajo formalne ali neformalne okvirje za njihovo umeščanje (predstavniki javnih institucij, župani, vodje občinskih uprav, uslužbenci oddelkov za okolje in prostor, urbanisti, nevladne organizacije,...). Vsi skupaj pa se na določeni stopnji pojavljajo kot odločevalci. 

 

Seminar se osredotoča na različne tehnike manageriranja prostora. V uvodu bo predstavljen teoretični okvir s predavatelji tega področja in s strokovnjaki iz prakse. Osrednji del seminarja bo potekal v obliki delavnice, kjer bomo skozi konkretne primere preizkusili različne tehnike menedžeriranja ter se spoznali z vrsto akterjev, ki vplivajo na posamezne odločitve. Konkreten cilj seminarja je izobraziti vse sodelujoče, da se v skladu s svojimi pristojnostmi in odgovornostjo odločajo pravilno, trajnostno in v splošno družbeno korist.

Predviden potek seminarja:

1. dan /

Uvodni del / 1 ura
- nagovor udeležencev
- o pomenu managementa na področju priprave prostorskih strategij 

Predavanja / 2 uri
- prostorsko planiranje
- tehnike managementa prostora / strateški pristop
- management prostora / pogled z vidika odločevalcev

 Delavnica / 4 ure
- predstavitev poteka delavnice
- oblikovanje konkretne naloge / izziva
- simulacija manageriranja z igro vlog / poudarek na strateškem pristopu
- zaključek

2. dan /

Uvodni del / 1 ura
- nagovor udeležencev
- o pomenu managementa na področju vključevanja javnosti

Predavanja / 2 uri
- trajnostno urejanje prostora
- tehnike managementa prostora / komunikacijsko delovanje
- management prostora / pogled z vidika civilne družbe
 Delavnica / 4 ure
- predstavitev poteka delavnice
- oblikovanje konkretne naloge / izziva
- simulacija manageriranja s SWOT analizo / poudarek na komunikacijskem pristopu
- zaključek

3. dan /

Strokovni posvet / 2-3 ure
- nagovor udeležencev
- management prostora na državni ravni
- management prostora na lokalni ravni
- predstavitev poteka seminarja in rezultatov delavnic
Okrogla miza / 2-3 ure
- razprava udeležencev o pomenu managementa na področju urejanja prostora
- razprava z udeleženci o potrebah po izobraževanju na tem področju
- priprava izhodišč za nadaljnje delo

 


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka