• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comprojekt / mesto ... industrija ... mesto

kje / Galerija Velenje
kdaj / 11.11. do 15.11.2013
uradni zaključek / petek, 15.11.2013 ob 15.00

koncept / Velenje, sodobno slovensko mesto in spomenik modernizma, je nastalo zaradi industrije, industrija pa v delavnicah mesto ponovno izgrajuje. V delavnicah udeleženci, dijaki Umetniške gimnazije iz Velenja, iz sestavnih delov odsluženih industrijskih izdelkov (vezja, procesorji, matične plošče, žice) sestavijo maketo modernega mesta po principih urbanističnega načrtovanja. Delavnice so zasnovane tako, da promovirajo mesto Velenje, izobražujejo o njegovem nastanku in poudarjajo pomen industrije v njegovem razvoju.

ideja koncepta / Mojca Furman Oman, Gorazd Furman Oman, Jaka Sedovnik
vodji delavinc / dr. Mojca Furman Oman, Mero SR in Andreja Džakušić, samostojna umetnica

sofinanciranje / Galerija Velenje in Mestna občina Velenje (javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2013)

pokrovitelji / Poleg Galerije Velenje in Mestne občine Velenje sta delavnico z donacijo materiala omogočili podjetji Gorenje in ZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo, d.o.o.

izvor projekta, vrsta (vir) pobude, ki je privedla do oblikovanja projekta / Zavod Metro SR deluje v Savinjski regiji z namenom promocije, izobraževanja in razvoja prostorske kulture. Pri tem je njegova ciljna skupina najširši krog laične javnosti, od otrok, mladine do odraslih. Še posebej skrbno pa pristopa do mlajše populacije, pri kateri skuša skozi procese izobraževanj in različnih delavnic opozoriti na pomen kvalitetno urejenega (grajenega) okolja. V ta namen zavod Metro SR razvija lastne produkte izobraževanj ali se vključuje v uveljavljene modele izobraževanj za otroke in mladino. Koncept projekta "mesto... industrija... mesto" temelji na izkušnjah iz izvedenih izobraževanj v preteklem letu in je razvit in vsebinsko izpeljan unikatno za mesto Velenje. Izvor projekta tako izhaja iz pobude mladih, ki so v do sedaj izvedenih delavnicah v regiji izražali željo po sooblikovanju (javnih) prostorov, po vključevanju njihovih želja v načrtovanje rabe (javnega) prostora, željo glede kreativnega ustvarjanja in željo po pridobivanju novih znanj in veščin s področja urbanističnega načrtovanja.

namen in cilj projekta / Namen in cilj projekta "mesto... industrija... mesto" je izobraževanje mladine o pomenu kvalitetno urejenih (javnih) prostorov in o primernem odnosu do le-teh; mladina spozna osnove pojme s področja urbanizma in arhitekture, seznani se s prepoznavanjem problemov v (javnem) prostoru in aktivno sodeluje pri iskanju rešitev; mladina spozna osnovne zakonitosti načrtovanja mest in izdela maketo po posplošenih urbanističnih načelih; za izdelavo makete uporabi tiskana vezja, material, ki predstavlja "možgane" proizvodov industrije Velenja - na tak način se poveže v krog mesto Velenje, ki je nastalo zaradi industrije in industrija, ki z osnovnimi gradniki gradi novo mesto.

teme projekta
/ Projekt "mesto... industrija... mesto" je izobraževanje mladine o pomenu kvalitetno urejenih urbanih prostorov in o primernem odnosu do teh, poleg tega pa projekt:
1 / spodbuja družbeno angažirano in socialno odgovorno ravnanje (spodbuja angažiran odnos do javnih prostorov in sicer angažiranje pri njegovem načrtovanju, ki med drugim upošteva tudi načela socialne pravičnosti in uporabe skupnega prostora za vse uporabnike),
2 / vključuje neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnosti (neformalne oblike izobraževanj so mladi v projektu deležni s strani uveljavljenih strokovnjakov, prostorskih načrtovalcev in likovnih umetnikov, ki sodelujejo pri izvedbi),
3 / vključuje druge oblike informiranja ter svetovanja mladih (pri sodelujočih strokovnjakih lahko mladi dobijo številne informacije glede možne participacije pri sooblikovanju in načrtovanju prostora ali informacije s področja študijskih in zaposlitvenih možnosti v urbanizmu in prostorskem načrtovanju ter v umetnosti  ipd.),
4/ spodbuja kulturno izražanje in kreativnost (mladi so sicer deležni strokovnega vodstva pri načrtovanju in izdelavi makete, vendar so ob tem prepuščeni tudi lastni kreativnosti),
5 / spodbuja inovativnost (mladi samostojno iščejo možnosti uporabe nenavadnega materiala v maketi)
6 / spodbuja samostojno odločanje (v okviru splošnih arhitekturnih in urbanističnih smernic, kaj je v izbranem prostoru smiselno in mogoče, se mladi povsem samostojno odločajo za program in želeno ureditve ter za načine njenega oblikovanja),
7 / omogoča nova znanja na področju urbanizma in prostorskega načrtovanja, s čimer promovira pomen zaposlovanja v teh strokah ter pomen teh strok pri načrtovanju prostora,
8 / razvija program izobraževanja, ki temelji na dobrih praksah izobraževanja mladih,
9 / zavod Metro SR je z delovanjem v Savinjski regiji in širše prepoznan tudi na področju izobraževanja mladih.

metode dela
/ Projekt "mesto... industrija... mesto" predstavlja niz načrtovanih učnih izkušenj (urbanizem, prostorsko načrtovaje, likovna umetnost), ki pripomorejo k osebnostnemu razvoju posameznika (odgovornost do prostora), krepijo njegovo sposobnost za ekonomsko in kulturno integracijo v družbo (spodbujanje uporabe (javnega) prostora za vse družbene strukture) ter spodbujajo njegovo družbeno udejstvovanje (aktivna udeležba pri ustvarjanju (skupnega javnega) prostora).

mediji /

Infodrom, 13.11.2013, fotografija dneva
Naš čas, 14.11.2013
Radio Velenje, 18.11.2013
Radio Velenje, 19.11.2013
Naš čas, 21.11.2013zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka