• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comprojekt / (p)oživimo ulico / Celje, sreda in četrtek, 25. in 27.09.2013

sofinanciranje / javni razpis za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Celje

koncept / Projekt »(p)oživimo ulico« nadaljujemo kot že začeto sodelovanje pri izvedbi Jane's walk 2013 na temo »danes grem v šolo peš«, ki smo ga pripravili skupaj z II. OŠ in Mestno četrtjo Šlander. Zato smo se povezali z II. OŠ in MČ Šlander, kjer bomo projekt izvajali na izbranem območju.

vsebina projekta / Projekt "(p)oživimo ulico" je namenjen aktivni participaciji mladih pri urejanju javnega prostora. Izbere se javni prostor, ki je degradiran, zapuščen, neuporabljen, slabo izkoriščen, nezanimiv, morda šolsko pot, na kateri skušamo izboljšati pešačenje v šolo s pomočjo zanimive ureditve. Skupaj s populacijo mladih se 1/ poišče ustrezna vsebina, ki bi izbran prostor (p)oživila in 2/ fizično izdela ustrezno ureditev za (p)oživitev tega prostora. S projektom se doseže aktivna participacija mladih pri urejanju javnih prostorov, vzgaja in promovira spoštljiv odnos do javne lastnine ter z mladimi in njihovo dejavnostjo oživi izbran, sicer zapuščen prostor ali uredi šolska pot, z namenom njene večje privlačnosti za pešačenje. Vsebino nove predlagane ureditve glede na svoje potrebe izberejo mladi, predvidevamo pa, da bi v povezavi z Jane's walk 2013 na temo »danes grem v šolo peš« izbrali pešpot od II. OŠ do Čopove ulice, ki poteka ob železnici.

izvor projekta, vrsta (vir) pobude, ki je privedla do oblikovanja projekta
/ Zavod METRO SR deluje v Savinjski regiji, še posebej pa v Celju, kjer ima svoj sedež, z namenom promocije, izobraževanja in razvoja prostorske kulture. Pri tem je njegova ciljna skupina najširši krog laične javnosti, od otrok, mladine do odraslih. Še posebej skrbno pa pristopa do mlajše populacije, pri kateri skuša skozi procese izobraževanj in različnih delavnic opozoriti na pomen kvalitetno urejenega (grajenega) okolja. V ta namen zavod METRO SR razvija lastne produkte izobraževanj ali se vključuje v uveljavljene modele izobraževanj za otroke in mladino. Koncept projekta »(p)oživimo ulico« temelji na izkušnjah iz izvedenih izobraževanj v preteklem letu in bo razvit in vsebinsko izpeljan unikatno za mesto Celje. Izvor projekta tako izhaja iz pobude mladih, ki so v izvedenih delavnicah Igrive arhitekture v letu 2012 izražali željo po sooblikovanju (javnih) prostorov, po vključevanju njihovih želja v načrtovanje rabe (javnega) prostora, željo glede kreativnega ustvarjanja in željo po pridobivanju novih znanj in veščin s področja arhitekturnega ustvarjanja.

namen in cilji projekta
/ Namen in cilj projekta »(p)oživimo ulico« je izobraževanje mladine o pomenu kvalitetno urejenih javnih prostorov in o primernem odnosu do le-teh, ob tem pa je poudarjen tudi pomen peš-poti, pešačenja na splošno in predvsem pešačenja v šolo k pouku; mladina spozna osnove pojme s področja urbanizma in arhitekture, seznani se s prepoznavanjem problemov v skupnem javnem prostoru in aktivno sodeluje pri iskanju rešitev; definira probleme v konkretnem prostoru in poišče rešitve zanje (npr. izboljšanje javnega prostora, da postane privlačnejši za pešačenje v šolo) - del teh predlogov tudi fizično izvede v prostoru. Cilj projekta je med drugim z začasno opremo (p)oživiti izbran javni in mu na tak način ponuditi alternativno vsebino, ki spodbuja mlade k njegovi (upo)rabi.

teme projekta
/Projekt »(p)oživimo ulico« je izobraževanje mladine o pomenu kvalitetno urejenih javnih prostorov in o primernem odnosu do teh, poleg tega pa projekt:
1 / spodbuja aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa (mladi najprej definirajo manjkajoče vsebine na izbranem neizkoriščenem, zapuščenem javnem prostoru, jih sooblikujejo in izvedejo ureditev, na koncu pa prosti čas aktivno in kvalitetno preživijo na »sebi prilagojenem« javnem prostoru)
2 / spodbuja pešačenje v šolo,
3 / spodbuja družbeno angažirano in socialno odgovorno ravnanje (spodbuja angažiran odnos do javnih prostorov in sicer angažiranje pri njegovem urejanju in uporabi, tudi načrtovanje rabe javnega prostora bo tako, da bo upoštevalo načela socialne pravičnosti in uporabe skupnega prostora za vse uporabnike),
4 / vključuje neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnosti (neformalne oblike izobraževanj so mladi v projektu deležni s strani uveljavljenih strokovnjakov, arhitektov in prostorskih načrtovalcev, ki sodelujejo pri izvedbi ureditve javnega prostora),
5 / vključuje druge oblike informiranja ter svetovanja mladim (pri sodelujočih strokovnjakih lahko mladi dobijo številne informacije glede možne participacije pri sooblikovanju in načrtovanju prostora ali informacije s področja študijskih in zaposlitvenih možnosti v arhitekturi, urbanizmu, prostorskem načrtovanju ipd.),
spodbuja kulturno izražanje in kreativnost (mladi bodo sicer deležni strokovnega vodstva pri načrtovanju in izdelavi opreme oz. ureditve javnega prostora, vendar bodo ob tem prepuščeni tudi lastni kreativnosti),
6 / spodbuja inovativnost (mladi bodo samostojno iskali nove možne oblike (upo)rabe javnih prostorov,
spodbuja samostojno odločanje (v okviru splošnih arhitekturnih in urbanističnih smernic, kaj je v izbranem prostoru smiselno in mogoče, se bodo mladi povsem samostojno odločili za program in želeno ureditve ter za načine njenega oblikovanja),
7 / spodbuja medgeneracijsko sodelovanje (ob tem, da bodo mladi v izbranem javnem prostoru iskali priložnosti za njegovo rabo na podlagi lastnih želja, jih bodo strokovnjaki spodbujali k razmišljanju, da kvaliteten javni prostor omogoča aktivno uporabo vsem starostnim skupinam; tako bodo mladi pri ureditvi iskali tudi ogovore na vprašanja, kaj si poleg njih želijo tudi druge generacije),
spodbuja sodelovanje v lokalni skupnosti (to sodelovanje je - glede na to, da se opremlja skupen javni prostor v mestu, neizogibno),
8 / spodbuja zdrav način življenja (izdelava projekta poteka na prostem, izveden projekt - urejana javni prostor po željah mladih - pa kar kliče k njihovi uporabi, torej k bivanju in druženju na prostem, k druženju, športnih in rekreativnih dejavnostih ipd.),
9 / spodbuja medkulturni dialog (daje možnost izražanja želja in potreb glede rabe javnega prostora različnim kulturam mladih),
10 / spodbuja razvoj mladinskega dela v lokalni skupnosti (spodbuja sodelovanje med mladimi na nivoju lokalne skupnosti, njihovo povezovanje in aktivno delo pri urejanju javnega prostora),
11 / omogoča nova znanja na področju arhitekture, urbanizma, prostorskega načrtovanja, s čimer promovira pomen zaposlovanja v teh strokah ter pomen teh strok pri načrtovanju prostora,
12 / spodbuja preživljanje prostega časa na družbeno koristen način, s čimer preventivno deluje pri preprečevanju odvisnosti in nasilja med mladimi,
13 / razvija program izobraževanja, ki temelji na dobrih praksah izobraževanja mladih,
14 / zavod Metro SR je z delovanjem v Savinjski regiji in širše prepoznan tudi na področju izobraževanja mladi.

metode dela
/ Projekt »(p)oživimo ulico« predstavlja niz načrtovanih učnih izkušenj (arhitektura, urbanizem, prostorsko načrtovaje, participacija v procesih načrtovanja), ki pripomorejo k osebnostnemu razvoju posameznika (odgovornost do skupnega javnega prostora), krepijo njegovo sposobnost za ekonomsko in kulturno integracijo v družbo (spodbujanje uporabe javnega prostora za vse družbene strukture) ter spodbujajo njegovo družbeno udejstvovanje (aktivna udeležba pri ustvarjanju skupnega javnega prostora). Ob tem aktivno spodbuja pešačenje v šolo kot pogoj za zdrav psiho-fizični razvoj otrok in mladostnikov.

lokacija izvedbe projekta
/ V povezavi z Jane's walk 2013 na temo »danes grem v šolo peš« smo za obdelavo izbrali pešpot od II. OŠ do Čopove ulice, ki poteka ob železnici.

izjava za medije / Projekt je zaključen - povzetek si lahko preberete v izjavi za medije.

o dogodku so poročali /
RTV Slovenija, Infodrom, 27.9.2013, foto dneva
Novi tednik, 3.10.2013


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka