• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comMETRO SR vozi regionalno in se povezuje globalno / METRO SR deluje trajnostno / METRO SR združuje četrt milijona uporabnikov, ki letno ustvari okoli pet milijard evrov.


motivi za nastanek / m1/ Nizka stopnja prostorske kulture v Savinjski regiji. m2/ Šibko sodelovanju med stroko, lokalnimi oblastmi in prebivalstvom na področju oblikovanja prostora. m3/ Pomanjkanje strategij razvoja urbanega prostora. m4/ Odsotnost vizij na področju trajnostnega razvoja. m5/ Pomanjkanje kritičnega dialoga na področju kulture, kvalitete bivanja, gradnje in širšega prostora.


vizija / Zavod METRO SR je neodvisen raziskovalni zavod in nevladna organizacija na področju prostorskega načrtovanja, urbanizma, arhitekture in krajinske arhitekture, ki bo prioritetno na področju Savinjske regije skrbela za promocijo, izobraževanje in razvoj prostorske kulture.


poslanstvo / p1/ Poslanstvo zavoda METRO SR je promocija, izobraževanje in razvoj novih znanj z namenom doseganja višje prostorske kulture v Savinjski regiji. p2/ raziskovalna dejavnost z namenom krepitve vloge izobraževanja in promocije prostorske kulture. p3/ Izmenjava znanj, dobrih praks in informacij o prostoru Savinjske regije na področju prostorskega načrtovanja, urbanizma, arhitekture in krajinske arhitekture.

delovanje / d1/ Zavod METRO SR se ukvarja z raziskovalno, izobraževalno in promocijsko dejavnostjo na področju prostorskega načrtovanja, urbanizma, arhitekture in krajinske arhitekture. Odziva se na trenutne potrebe v prostoru in skozi raziskave, arhitekturne projekte, promocijske in izobraževalne dogodke ozavešča javnost, stroko, gospodarstvo in javno upravo o rešitvah in vizijah na področjih prostora. d2/ Projekti se izvajajo strokovno, skladno s potrebami v prostoru in neodvisno od parcialnih interesov. d3/ Projekti, raziskave in druge dejavnosti so objavljeni na spletni strani, kjer je nanje mogoče dodati komentarje in odzive. Vse letne aktivnosti so zbrane in izdane v knjižni obliki. d4/ Sredstva za delovanje zavoda se pridobivajo skozi razpise iz različnih skladov in v obliki partnerstva z gospodarstvom, javnimi ustanovami, občinami in posamezniki na katere se dejavnosti zavoda navezujejo oz. imajo od njih določene koristi.

cilji / c1/ Cilj zavoda METRO SR je regionalno delovanje na področju prostora Savinjske regije, kjer zavod METRO SR opravlja neformalno izobraževalno in promocijsko dejavnost z namenom osveščanja laične javnosti, otrok in mladine, javne uprave, gospodarstva in drugih zainteresiranih, ki se ukvarjajo s prostorom Savinjske regije. c2/ Cilj zavoda METRO SR je povezovanje različnih ved, ki se ukvarjajo s prostorom, z namenom opravljanja raziskav (odnosa do) prostora Savinjske regije. c3/ Cilj zavoda METRO SR je povezovanje različnih soustvarjalcev razvoja Savinjske regije, kot so nevladne organizacije, strokovne organizacije in posamezniki, regionalne agencije, lokalne skupnosti, ter generatorjev razvoja Savinjske regije. Pri povezovanju in mreženju se zavod METRO SR vključuje tudi na državno raven.

zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka